avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 177 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Cum infiintez o asociatie familiala si care ar fi ...
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Cum infiintez o asociatie familiala si care ar fi avatajele si dezavantajele?

Vreau sa infiintez o asociatie familiala si as dori sa stiu care sunt pasii si ce dezavantaje sau avantaje pot avea.
Cel mai recent răspuns: George David , Contabil 09:57, 25 Iunie 2011
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, in anexa prevede:
3. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării întreprinderii familiale
3.1. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
3.2. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. - copie legalizată
3.3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale
3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul
3.6. Acordul de constituire şi procura specială, prevăzute la art. 29
4. Documente care atestă pregătirea sau experienţa profesională
Pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinţa, prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate, atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
ART. 28 (1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.
(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.
ART. 29 (1) Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(3) În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Intreprindere individuala raul83 raul83 Sunt cadru militar pot sa-mi fac o Intreprindere Individuala. E mai avantajoasa ca o Asociatie Familiala? (vezi toată discuția)
Doresc sa-mi infiintez o afacere de familie OPREANICOLAE OPREANICOLAE Doresc sa-mi infiintez o afacere familiala s-au sa-mi iau o autorizatie de persoana fizica autorizata in domeniul executarii de rulouri exterioare,usi de garaj ... (vezi toată discuția)
Lege pt intreprindere familiala SIMON ERZSEBET SIMON ERZSEBET sa deschid o asociatia familiala ce fel de acte am nevoie? (vezi toată discuția)