avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 410 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale contract de franciza
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

contract de franciza

Va rog foarte mult, daca se poate sa ma ajutati cu un draft de contract de franciza, care sa se apropie cat de cat de cerintele Ordonanţei nr. 52/1997 din 28/08/1997 privind regimul juridic al francizei si a Legei nr. 79/1998 din 09/04/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei.
Va multumesc mult!

Cel mai recent răspuns: gyoni8 , utilizator 15:01, 15 Iulie 2008
Va comunic un model de contract franciza
CONTRACT DE FRANCIZÃ
(franchising)
Încheiat astăzi .........................
la .............................................

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. (denumirea şi forma societăţii) .................................., cu sediul în (localitatea) ................................, str. ............................ nr. ............., ţara ............................, înregistrată în (entitatea corespunzătoare ţării respective) ........................................................... sub nr. ......... din ............, având contul nr. .................. deschis la ...................., telefon .............., fax ........................, reprezentată prin (numele şi prenumele) ........................................, cu funcţia de .................., în calitate de francizor şi
1.2. S.C. ...................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ......................................., str. ........................ nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul ......................, având codul unic de înregistrare nr. ......, atribut fiscal ................. şi număr de ordine în registrul comerţului ............./.........../........., contul nr. ............................ deschis la .................., telefon ................, fax ............, reprezentată prin .......................... cu funcţia de ................., în calitate de beneficiar
sau
1.2. Asociaţia familială ..................., cu sediul în (localitatea) ..............................., str. ........................ nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul ..........................., posesoarea autorizaţiei nr. .............. din .........................., eliberată de .................................., având contul nr. ......................... deschis la .............................., reprezentată de ............................, cu funcţia de ................., în calitate de beneficiar
sau
1.2. (numele şi prenumele) ................................................, cu domiciliul în (localitatea) ..................................., str. ........................... nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul............, posesorul (posesoarea) autorizaţiei nr. ............... din ..................., eliberată de ......................., persoană fizică care desfăşoară activitate economică în mod independent în calitate de beneficiar
au convenit să încheie prezentul contract de franciză (franchising), cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea de către francizor beneficiarului a dreptului de a exploata produsele/tehnologia/serviciile sale sub denumirea şi asistenţa sa.
2.2. Produsele/tehnologia/serviciile francizorului care poartă marca ........................., pentru care se transmite beneficiarului dreptul de a exploata, sunt prevăzute în anexă.
2.3. Beneficiarul va comercializa produsele/tehnologia/serviciile purtând marca francizorului prin reţeaua de magazine care funcţionează în teritoriul ........................., în conformitate cu practica de afaceri a francizorului.
2.4. Produsele/tehnologia/serviciile francizorului vor fi livrate la preţurile prevăzute în anexă. Ele includ/nu includ .................................................................................................. .
2.5. Beneficiarul va plăti preţul produselor/tehnologiei/serviciilor în termen de ............. zile de la data livrării lor.
2.6. Preţurile pot fi modificate numai prin acordul scris al părţilor, după o prealabilă înştiinţare cu cel puţin ......... zile înainte de data aplicării noilor preţuri.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ............... ani, începând cu data semnării acestuia, astfel încât beneficiarul să-şi poată amortiza investiţia.
3.2. Părţile contractante pot conveni la prelungirea duratei contractului prin act adiţional.
3.3. În cazul în care francizorul nu mai intenţionează să prelungească durata contractului, se obligă să-l înştiinţeze pe beneficiar, printr-o notificare scrisă, cu cel puţin ..... zile/luni înainte de data încetării lui.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Beneficiarul se obligă să plătească francizorului o taxă de intrare în reţeaua de franciză în sumă de ......................... LEI/EURO/USD, la semnarea prezentului contract.
La reînnoirea/prelungirea contractului, beneficiarul va plăti o nouă taxă de intrare ce va fi negociată de părţi.
4.2. Beneficiarul va plăti o redevenţă de .........% din .............. în care au fost/nu au fost incluse .............................................................................................................................. .
4.3. Redevenţa se achită în ultima zi a lunii/trimestrului/semestrului/anului pentru care se face plata, prin mijlocirea conturilor indicate în partea introductivă a prezentului contract.
La reînnoirea/prelungirea contractului, redevenţa va fi renegociată de părţi.

V. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR
5.1. Francizorul se obligă:
a) să pună la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, design-ul, instrucţiunile necesare privitoare la mobilier şi decorare pentru spaţiile de fabricaţie/desfacere/servicii, spaţii pe care, în prealabil le-a avizat;
b) să confere beneficiarului dreptul de exploatare a produselor, marca de fabrică, de comerţ sau de serviciu, al căror titular este;
c) să asigure beneficiarului produsele în regim de continuitate, în contingentele cantitative/valorice prevăzute în anexă, conform Regulilor "INCOTERMS" în vigoare;
d) să acorde, în mod gratuit, asistenţă tehnică în domeniile managementului şi instruirii profesionale a personalului, pe toată durata contractului;
e) să transmită beneficiarului până la data de ........... planul de marketing, licenţa şi know-how-ul procesului de fabricaţie şi distribuţie deja existent;
f) să fie titularul drepturilor de proprietate industrială asupra mărcii înregistrate, pe o durată mai mare decât durata prevăzută de prezentul contract;
g) să nu folosească nici o altă marcă sau nume pentru produsele respective, altele decât cele care au fost cesionate de francizor beneficiarului;
h) să acţioneze pentru promovarea mărcii de fabrică, de comerţ sau de serviciu folosind toate mijloacele umane, materiale şi financiare în cercetare, în vederea asigurării viabilităţii şi dezvoltării produselor;
i) să controleze respectarea know-how-ului, a elementelor constitutive ale imaginii mărcilor de fabrică, de comerţ sau de serviciu, a modului cum se efectuează publicitatea, a funcţionării punctelor de fabricaţie şi/sau de desfacere ori servicii deschise de beneficiar;
j) să nu numească, pe întreaga durată a contractului, un alt beneficiar sau distribuitor pentru produsele şi/sau serviciile care fac obiectul prezentului contract;
k) să garanteze produsele şi/sau serviciile care fac obiectul prezentului contract conform termenelor înscrise în anexă;
l) să notifice, în scris, beneficiarului orice încălcare a obligaţiilor contractuale şi
să-i acorde termene rezonabile de remediere;
m) în decursul fiecărui an, să instruiască, pe cheltuiala sa/beneficiarului, în tehnologii de fabricaţie/tehnici şi metode de distribuţie a produselor/serviciilor, la sediul său, pe perioadele stabilite de părţi.
5.2. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
a) să fabrice şi să comercializeze produsele sau să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, cu respectarea strictă a licenţelor francizorului, a tehnologiei, procedeelor şi metodelor tehnice ale acestuia;
b) să vândă produsele/serviciile numai în zona determinată de prezentul contract;
c) să efectueze investiţii pentru a pune în aplicare formula de producţie a francizorului, să doteze şi să decoreze punctele de desfacere sau de servicii, conform design-ului şi instrucţiunilor francizorului;
d) să lanseze comenzi cu ................. zile înainte de deschiderea fiecărui punct de desfacere, pentru cantităţile de produse necesare desfacerii şi constituirii stocului care să-i permită o activitate continuă;
e) să comercializeze produsele/serviciile care fac obiectul prezentului contract la preţurile maximale prevăzute în anexă;
f) să utilizeze know-how-ul, mărcile de fabrică, de comerţ sau de serviciu, emblemele şi informaţiile ce-i sunt furnizate de francizor conform clauzelor prezentului contract şi numai pentru produsele/serviciile respective, fiindu-i interzis să le folosească şi/sau să le înstrăineze, în folos propriu, către terţe persoane fizice sau juridice;
g) să supravegheze modul cum se pregăteşte personalul la cursurile de instruire organizate de francizor şi să plătească sumele care reprezintă cheltuielile făcute în acest scop;
h) să desfăşoare întreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului şi să facă cunoscut consumatorilor şi altor terţe persoane fizice şi juridice faptul că este beneficiarul francizorului;
i) să-l informeze permanent pe francizor privitor la modificările legislative, administrative şi de afaceri, precum şi la performanţele, la situaţia reală financiară şi de gestiune în legătură cu franciza;
j) să realizeze o publicitate adecvată produselor şi serviciilor care fac obiectul prezentului contract, precum şi numelui francizorului, mărcilor de fabrică, de comerţ şi de servicii, emblemei sale etc.;
k) să achite francizorului, la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract, taxa de intrare, redevenţa, contravaloarea produselor ce i se furnizează, cheltuielile efectuate cu instruirea personalului ş.a.;
l) să păstreze confidenţialitatea know-how-ului atât pe toată durata prezentului contract, cât şi ulterior.

VI. GARANŢII
6.1. Francizorul garantează produsele în limitele termenelor de garanţie prevăzute în anexă.
6.2. Beneficiarul garantează, la rândul său, produsele pe care le vinde, în limitele aceloraşi termene şi asigură cumpărătorilor service-ul în mod gratuit înăuntrul termenelor respective.
6.3. Francizorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa, prin grija beneficiarului, service-ul pentru produsele necorespunzătoare.
Beneficiarul va organiza puncte de service conform instrucţiunilor şi pe cheltuiala francizorului, urmând a fi dotate în mod corespunzător documentaţiei transmise de acesta.
Francizorul se obligă să transmită beneficiarului în termen de ............ zile de la data semnării prezentului contract, documentaţia necesară privind organizarea, dotarea şi funcţionarea punctelor de service.

VII. ALTE CLAUZE
7.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexă.
7.2. Beneficiarul nu va promova distribuirea produselor în afara teritoriului stabilit de părţi şi nici nu va vinde produse similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, dar va putea onora comenzi pentru livrarea de produse în afara acestui teritoriu, dacă vor proveni de la consumatori şi/sau de la alţi beneficiari ai francizorului.
De asemenea, beneficiarul se obligă să respecte cu stricteţe drepturile francizorului asupra mărcilor de fabricaţie, comerţ şi servicii, a know-how-ului şi emblemei sale, să nu le folosească în interes propriu şi/sau să nu le înstrăineze terţilor, atât pe toată durata contractului, cât şi ulterior.
7.3. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.
7.4. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi şi nu este de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

VIII. CLAUZA PENALÃ
8.1. În cazul în care beneficiarul nu-şi achită, la termen, taxa de intrare, redevenţe, preţul produselor ş.a. se obligă să plătească o penalizare de .......... % din suma datorată.
8.2. Dacă părţile nu îşi îndeplinesc sau îşi îndeplinesc în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, partea care va suferi o pagubă materială are dreptul la daune-interese.

IX. FORŢA MAJORÃ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de (zile, ore) ............., producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de (zile, ore) ................ de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICÃRILE ÎNTRE PÃRŢI
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.
11.2. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie
sau
11.1. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
a) în termen de .............. zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin;
b) este declarată în incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare judiciară (faliment), înainte de începerea executării clauzelor prezentului contract;
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract, fără acordul celeilalte părţi.
12.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ............. zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
13.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ........................ exemplare, din care ................... .


FRANCIZOR
BENEFICIAR

Anexa nr. ..................
la contractul nr. ................ din ..................

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între .................................... şi ............................... şi este conex contractului încheiat între acestea, înregistrat sub nr. ................... din .................... la .......................

I. OBIECT
1. Datele, informaţiile şi documentele obţinute de ......................... ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2. În sensul prevederilor pct. 1, sunt confidenţiale următoarele date şi informaţii:
a) ...................................................................................................................................
b) ...................................................................................................................................
c) ...................................................................................................................................
etc.
3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus şi se vor pune la dispoziţie:
a) ...................................................................................................................................
b) ...................................................................................................................................
c) ...................................................................................................................................
etc.

II. SFERA CIRCULAŢIEI DATELOR, INFORMAŢIILOR ªI DOCUMENTELOR
4. .................................... poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie date ori documente din cele menţionate la pct. 2 şi/sau 3 din prezentul angajament numai persoanelor implicate în executarea contractului sus-menţionat.
5. Persoanele implicate în executarea sus-menţionatului contract, şi anume managerii, contabilii, consilierii juridici, precum şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui datele, informaţiile şi documentele confidenţiale, cu excepţia cazului în care ....................... aprobă, în scris, această posibilitate.
6. ..................................... va folosi datele, informaţiile şi documentele numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului, fiind ţinut să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI
7. Durata prezentului angajament este de ......................... începând cu data semnării acestuia, în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte părţi încetarea lui înainte de termen.
8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie făcută cu ................. înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului regulament.

IV. SANCŢIUNI ÎN CAZ DE NERESPECTARE A ANGAJAMENTULUI
9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: .................................................................................................................
10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă datele, informaţiile sau documente erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ..................................................
b) dacă datele, informaţiile sau documentele au fost primite dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dacă dezvăluirea datelor, informaţiilor sau documentelor s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) dacă datele, informaţiile sau documentele erau de circulaţie publică la data dezvăluirii lor;
e) dacă ............................... a fost obligat(ă) în mod legal să dezvăluie datele, informaţiile sau documentele respective.

V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Încetarea angajamentului are loc la data stabilită la pct. 7.
12. Începând cu data încetării lui, datele, informaţiile şi documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial cu toate consecinţele ce decurg din acestea.

Prezentul angajament a fost întocmit şi semnat astăzi ............................... în ....................... exemplare, din care .........................


SEMNÃTURILE PÃRŢILOR
Va multumesc!
Va urez numai de bine,
Gyoni

~ final discuție ~