avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 577 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Avocaţi şi Admitere ... onorariu pentru asistenta judiciara
Discuție deschisă în Avocaţi şi Admitere în avocatură

onorariu pentru asistenta judiciara

buna ziua! din ce fonduri se acorda onorariile pt asistenta obligatorie si pt cea gratuita? care sunt tarifele minime de onorarii unice pe toata tara? va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Ion Gabriel Anghelus , Avocat 08:27, 2 Noiembrie 2008
Fiind stabilite de legiuitor, tot legiuitorul le stabileste.
Cautati in "Legis" sau alt program de legislatie si puteti gasi ce va intereseaza .
Mult succes
Aveti aici: [ link extern ]

Asa cum v-a indicat cu promptitudine link-ul si colega noastra av Gabriela

onorariile platite de MJ si sunt cuprinse in Protocoale incheiate intre MJ si UNBR

citez in extras :


PROTOCOL
privind stabilirea onorariilor pentru avocatii care acorda
aslstenta jurldicaIn materie penala
Avand In vedere dispozitiile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si
funcuonarea Ministerului Justitie! publicata In Monitorul Oficial al Homaniei, Partea I, nr. 132 din 11
februarie 2005, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, precum $i prevederile art. 159 din Statutul
profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Homaniei Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005,
Tinand seama de prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) $i alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, publicata In Monitorul Oficial al Hornaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu
moditicarile si completarile ulterioare,
Ministerul Justniel $i Uniunea Natorala a Barourilor din Romania Tncheie prezentul protocol
onorariile ptr asistenta din oficii sunt urrnatoarele:
a) 200 lei pentru fiecare taptutor, invinuit sau inculpat, asistat ln cursul urrnaririi penale sau in
cursu l judecatii;
b) 300 lei pentru riecare taptuitor, invinuit sau inculpat, asistat in cursu urrnaririi penale sau Tn
cursul judecat., atunci cane cel putin coua persoane au calitatea de tapiuitor, invinuit sau inculpat Tn
cauza;
c) 400 lei pentru fiecare taptuitor, lnvinuit sau inculpat, asistat ln cursul urmeririi penale sau In
cursul judecatii, atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de tapiultor, Tnvinuit sau inculpat ln
cauza:
d) 100 lei pentru asistenta juridica acordata pentru fiecare Invinuit sau inculpat ln cazul luarii,
Tnlocu irii,revocarii, incetaril, prelungirii sau rnentlnerii masurilor preventive;
e) 150 lei pentru asistenta juridica gratuita acordata, Tn cursul urmaruf penale sau in cursul
judecatii, pa~ii vatarnate, partii civile sau pa~ii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda pentru
fiecare parte vatamata, parte civila sau parte responsablla civilmente, ln cazu l Tn care una sau mai
multe persoane au calitatea de parte vatamata , parte civila sau parte responsabila civilmente;
f) 200 lei pentru aslstenta juriclca acordata ln caile extraordinare de atac;
g) 100 lei pentru aslstenta juridica acordata ln cazul cererii de revocare a suspencani executarii
pedepsei sub supraveghere, a contestauei la executare, a cererilor de Tntrerupere sau amanare a
executarii pedepsei Inchisorii sau cetentunii pe viata, lnlocuirii tratamentului medical, rnen finerii,
inlocuirii sau incetarii rnasuril internarii medicale , precum si In ce lelalte cazuri prevazute In Titlul III si
TitlullV din Partea speclala a Codului de procedure penala;
h) 100 lei pentru asistenta juridica acordata In cauzele Intemeiate pe prevederile Legii nr.
275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare In cursul
procesului penal;
i) 150 lei pentru asistenta juridica acordata In procedura plangerii In tata judecatorului Impotriva
rezoluinlor sau ordonantelor procurorului de netrimitere In judecata, formulate In temeiul prevederilor ·art.
2781 din Codul de procedure penala.
(2) Onorariile cuvenite avocatilor pentru aslstenta juridica acordata, potrivit prevederilor alin .(1), In
cursul urmaririi penale se acorda a singura data pentru Intreaga curata a urmaririi penale, iar, In cursul
judecati, separat pentru fiecare grad de jurisdictie.
(3) Onorariile prevazute la alin.(1) se rnajoreaza cu 100% In cazuri le In care asistenta juridica din
oficiu este asiqurata Intre orele 20.00-08.00 ori In zilele nelucratoare.
(...)
Art. 6. - (1) Prezentul protocol intra In vigoare la data de 1 octombrie 2008 si se va derula in
limita sumelor prevazute In bugetul de venituri ~i cheltuieli al Ministerului Justitiei pentru iinantarea
sistemului de asistenta juridica
(2) La data ntrarii In vigoare a prezentului protocol se abroga Protocolul nr. 61.475/450 din 23
iunie 2005 Incheiat Intre Ministerul Justitiei ~i Uniunea Ilaionala a Barounlor din Romania privind
stabilirea onorariilor pentru avocaui ca re acorda asistenta juridica din oficiu sau asistenta juridica
gratuita la cerere, cu excepfia prevederilor art. 5, precum si a dlspozhiilor art. 6 referitoare la plata
onorariilor pentru asistenta judiciara acordata In cauzele civile , care se abroga la data intrarii In vigoare
a protocolului privind stabilirea onoranilor pentru acordarea asistentei de catre avocat, Incheiat In
temeiul prevederilor art. 38 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 51 /2008 privind
ajutorul public judiciar In materie civila.


~ final discuție ~