avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 500 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... contract individual de munca cu timp partial
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

contract individual de munca cu timp partial

Sunt in situatia in care angajatorul, pentru flexibilitatea timpului de lucru, imi propune modificarea cim incheiat pe perioada determinata printr-un act aditional in care propune program de lucru de 2 ore de munca pe luna cu salariul aferent, cu plata orelor suplimentare. Este legal? Poate fi transformat un cim pe perioada determinata in cim cu timp partial prin act aditional? Multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:08, 4 Decembrie 2015
Conform art. 17 alin. (5) din Codul muncii, orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) din acelasi articol 17 în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
Daca veti studia si prevederile alin. (3) al art. 17, veti vedea:
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
...
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
...
l)durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
...
Deci, se poate aceasta modificare.
Se poate face modificarea CIM, dar cititi cu atentie prevederile din Codul muncii referitoare la CIM cu timp partial. Orele suplimentare sunt permise doar in cazuri speciale.


CAP. VIII
Contractul individual de muncă cu timp parţial

ART. 103
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.
ART. 104
(1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate, care are acelaşi tip de contract individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.
ART. 105
(1) Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.
(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.
ART. 106
(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.
ART. 107
(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
(3) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(4) Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.
Art. 41 C.mun.
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Asadar, regula in materie de modificare a contractului individual de munca este modificarea prin acordul partilor. Prin exceptie, este posibila modificarea unilaterala a c.i.m. - felul muncii - numai in cazurile si conditiile expres prevazute de lege,si anume :
- delegarea
- detasarea
- în cazul unor situaţii de forţă majoră
- cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contracte cu timp partial BICOS BICOS se mai pot incheia contracte cu timp partial de munca(de ex. 2ore/zi)? (vezi toată discuția)
Contract de munca cu timp partial stelach stelach Buna ziua, In Codul muncii valabil cu 2015 , am inteles ca sunt elemente in plus pe care un contract de munca cu timp partial trebuie sa le cuprinda fata de ... (vezi toată discuția)
Contract de munca ContSters126873 ContSters126873 buna seara . pot face contract de munca cu timp partial (4h) la 2 angajate?? (vezi toată discuția)