avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 349 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general revin!
Discuție deschisă în Contabilitate în general

revin!

chiar nu-mi raspunde nimeni in legatura cu legea sponsorisarii?
in concluzie:daca doresc sa sponsorizez un liceu ,ce facilitati am ca firma?
va multumesc!
Cel mai recent răspuns: ContSters74561 , utilizator 08:09, 27 Octombrie 2009
ART. 21
Cheltuieli
...........................
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
............................
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, Acordate potrivit Legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care Acorda burse private, potrivit Legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii Programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;
Conform legii nr. 32/1994 modif. art. 1.- "Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.*
___________
*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 36/1998, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 204/2001.

Conform Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.
Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.*
(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.*
___________
*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 36/1998.
- Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 394/2006.

Conform Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizati, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).
Dacă doriti să sprijiniţi un liceu, ori asociatie nonprofit/organizaţie profesională, prin sponsorizare financiară sau prin cedarea unor bunuri venim în sprijinul dumneavoastră cu câteva precizări privind evidenţa cheltuielilor în firma pe care o conduceţi:
Deductibilitatea/Nedeductibilitatea elementelor aferente unui contract de sponsorizare si mecenat.
Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare este prevazut în Legea 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul deductibilităţii şi taxei pe valoarea adaugată, astfel:
- Potrivit prevederilor art.21 alin (4) lit. p. din Codul Fiscal, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, dar pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat dacă sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:
1. - sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. - nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat ;
- Potrivit art. 128 alin(9) lit.f din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri „ acordarea de bunuri, în mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum si alte destinaţii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme“ .
- Potrivit acestei precizări nu se colecteaza TVA pentru bunurile respective.
- Potrivit pct.7 alin (4) din HG 44/2004 la Codul Fiscal “Bunurile acordate gratuit in cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri în limita a 3 la mie din cifra de afaceri, determinata potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, şi nu se întocmeste factură fiscală pentru acordarea acestor bunuri”.
Potrivit pct.7 alin (6) din HG 44/2004 incadrarea in limitele prevazute mai sus, “se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte acţiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar. Depăşirea limitelor constituie livrare de bunuri şi se colectează taxa pe valoarea adaugată, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată corespunzatoare depăşirii. Taxa pe valoarea adaugata colectată aferentă depăsşirii se calculează şi se include la rubrica de regularizări din decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adaugată au depus situaţiile financiare anuale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere a acestora”
Conform prevederilor legale precizate, în situatiile în care sunt depăşite limitele stabilite în legislaţia fiscală, pentru partea aferanta depăsirii care corespunde sponsorizarilor în natura se datoreaza TVA.
Referitor la deductibilitatea acestor elementele, putem spune ca acestea sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar pot fi deduse din obligaţia totală a societatii privind impozitul pe profit în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ cele două condiţii mai sus amintite.
PRECIZARE: Avand in vedere prevederile OMFP nr. 171/2004 , modificat prin OMFP nr. 527/2004, pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii destinate acţiunilor de sponsorizare este necesară completarea lunară a borderoului cuprinzând livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii pentru care nu se emite factură fiscală.
3.- Exemple de stabilire a deductibilitatii si TVA aferenta depasirii cheltuielilor de sponsorizare
Exemplul nr.1 :
Societatea încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în valoare de 20.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 02.03.2009.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2008, contribuabilul prezintă urmatoarele date financiare:
Venituri din vânzarea marfurilor = 1.500.000 lei
Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
Total cifra de afaceri 1.502.000 lei
Cheltuieli privind marfurile = 850.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei
din care:
20.000 lei sponsorizare
Total cheltuieli 960.000 lei.
Presupunand că nu mai sunt alte elemente asimilate veniturilor/cheltuielilor şi nici alte cheltuieli nedeductibile şi venituri neimpozabile, calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2008 este:
Profitul impozabil = 1.502.000 - 960.000 + 20.000 = 562.000 lei.
Impozitul pe profit = 562.000 x 16% = 89.920 lei.
Avandu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal (criteriile mai sus menţionate), prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 4.506 lei;
- 20% din impozitul pe profit (inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare) reprezinta 17.984 lei.
Suma admisă cu care se diminueaza impozitul pe profit este 4.506 lei, prin urmare pentru trimestrul IV 2008, impozitul pe profit datorat este de:
89.920 - 4.506 = 85.414 lei.
Exemplul nr.2:
Datele sunt aceleasi, dar cheltuielile de sponsorizare s-au realizat astfel:
25% -in numerar, respectiv 5.000 lei;
75% - in natura, respectiv 15.000 lei.
In ceea ce priveste deductibilitatea rationamentul este identic.
Pentru a stabili daca este necesara colectarea de TVA se va proceda astfel:
- Se va compara valoarea sponsorizarilor in natura (15.000 lei) cu valoarea reprezentand 3 la mie din cifra de afaceri (4.506 lei).
- Se va stabili depasirea, care in exemplu nostru este in suma de 10.494 lei.
- Se va calcula taxa pe valoarea adaugata ce se datoreaza pentru depăsire (în conditiile unei cote de TVA de 19%), respectiv:
10.494 * 19% = 1.994
Potrivit pct. 7 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal suma de 1994 lei devine exigibila la data depunerii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere al acestora.
In evidenta contabila acesta obligatie se va inregistra articolul:
6357 = 4428x.
La data la care TVA stabilita potrivit precizarilor de mai sus devine exigibila, acesta se va include in decontul lunar la rubrica de regularizari.
In evidenta contabila acesta operatiune este reflectata prin urmatorul articol:
4428x= 4427.
Deci, puteti sponsoriza in baza unui contract de sponsorizare.
Succes!
Ultima modificare: Marți, 27 Octombrie 2009
ContSters74561, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sponsorizare concurs ContSters61319 ContSters61319 Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutati in urmatoarea speta: Eu, ca societate comerciala, vreau sa sponsorirez premiile pentru locul 1,2 si 3 din cadrul unui ... (vezi toată discuția)
Suma disponibila pentru sponsorizari ContSters77883 ContSters77883 Stimati Colegi, am urmatoarea intrebare: Societatea comerciala cu raspundere limitat A prezinta urmatoarele cifre la sfarsitul anului 2009 (din bilant, sa ... (vezi toată discuția)
Donatie sau sponsorizare rat maria rat maria in cazul in care o persoana juridica face o donatie ,(catre o gradinita ) din punct de vedere fiscal ,toata cheltuiala efectuata este nedeductibila sau are ... (vezi toată discuția)