avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 405 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general ordinul 1103/2003 privind vectorul fiscal
Discuție deschisă în Contabilitate în general

ordinul 1103/2003 privind vectorul fiscal

m-ar interesa sa citesc OMFP nr.1103/2003 privind vectorul fiscal,dar nu reusesc sa-l gasesc nicaieri;de fapt ma intereseaza daca in acest ordin se precizeaza ca vectorul fiscal poate fi modificat:- La solicitarea contribuabilului, în condiţiile prevăzute de lege.
- Din oficiu, ori de câte ori se constată că acesta nu corespunde stării de fapt reale şi va fi comunicat contribuabilului
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 15:40, 9 Octombrie 2008
Sper sa va ajute.

Ministerul Finanţelor Publice Ordin nr. 1103 din 11/08/2003
(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 18/08/2003)
privind Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, având în vedere prevederile art. IV pct. 8 şi ale art. XIII alin. (6) din Ordonanţa Guvernului privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2003,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Direcţia generală de proceduri şi gestiune a colectării veniturilor bugetare, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 11 august 2003.
Nr. 1.103.

ANEXÃ
P R O C E D U R A
de completare a vectorului fiscal şi de notificare a contribuabililor
privind datele înregistrate în vectorul fiscal

1. Vectorul fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe aflaţi în evidenţa Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 decembrie 2002 şi care nu s-au radiat până la data de 30 iunie 2003 se completează pe baza informaţiilor din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", completată şi depusă de către plătitorii de impozite şi taxe pentru luna decembrie 2002.
Informaţiile preluate din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" sunt obligaţiile de declarare şi plată referitoare la impozitele care se regăsesc la cap. 4 "Date privind vectorul fiscal" din declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni, respectiv:
-impozit pe profit;
-accize;
-impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă;
-impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
-impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
-taxa pentru jocurile de noroc.
2. Contribuabilii pentru care vectorul fiscal se completează potrivit pct. 1 se consideră luaţi în evidenţă cu obligaţiile de declarare şi plată astfel constituite începând cu data de 1 ianuarie 2003.
Pentru plătitorii de taxă pe valoarea adăugată înregistraţi până la data de 31 decembrie 2002 şi care au rămas în evidenţa plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată până la data de 30 iunie 2003, informaţiile sunt preluate din evidenţa Ministerului Finanţelor Publice existentă la data de 30 iunie 2003.
3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, notifică plătitorilor de impozite şi taxe datele privind vectorul fiscal al obligaţiilor de declarare şi plată astfel rezultat.
4. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică plătitorului de impozite şi taxe, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.
Modelul şi conţinutul formularului de notificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
5. În cazul existenţei unor neconcordanţe între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, plătitorii de impozite şi taxe comunică modificările direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.
6. În cazul nedepunerii declaraţiei de menţiuni prevăzute la pct. 5, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive în ceea ce priveşte procedura completării iniţiale a vectorului fiscal.
7. Modificările ulterioare intervenite în datele privind vectorul fiscal declarate de către plătitorii de impozite şi taxe se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXÃ
la procedură

Nr. ......./.......

DIRECŢIA GENERALÃ A FINANŢELOR PUBLICE
A ....................................
DIRECŢIA GENERALÃ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
DIN MUNICIPIUL BUCUREªTI ªI DIN JUDEŢUL ILFOV
Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului ...........

NOTIFICARE
privind obligaţiile de plată cuprinse în vectorul fiscal, potrivit
Ordonanţei Guvernului nr.36/2003, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.232/2003

Denumirea/numele .................. şi prenumele ..........................., judeţul .............., localitatea ................., codul poştal ..........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul ......, telefon ......., fax ......., e-mail ...................., codul de înregistrare fiscală .........................................................
Pentru completarea vectorului fiscal, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003, vă comunicăm că sunteţi înregistrat în evidenţele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice pe baza informaţiilor din "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", completată şi depusă pentru luna decembrie 2002, ca plătitor al următoarelor impozite şi taxe:

- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................

De asemenea, vă informăm că în evidenţa Ministerului Finanţelor Publice sunteţi/nu sunteţi înregistrat ca plătitor de T.V.A.
În cazul existenţei unei neconcordanţe între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, aveţi obligaţia de a comunica modificările direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 15 zile de la data primirii notificării.
În cazul nedepunerii declaraţiei de menţiuni în termenul prevăzut mai sus, datele înscrise în vectorul fiscal rămân definitive.

Conducătorul unităţii fiscale,
.........................................
(numele şi prenumele)
.........................................
(semnătura şi ştampila unităţii)

Mii de multumiri, nu reusisem sa-l gasesc pe nicaieri. Exista vreun ordin care sa prevada expres ca acesta poate fi modificat si din oficiu de catre organul fiscal sau e doar o interpretare a acestui ordin si a codului de procedura fiscala?
Ultima modificare: Joi, 9 Octombrie 2008
nitmar, utilizator
Vedeti - Codul de procedura fiscala si normele de aplicare
TITLUL IV - Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

indrumarea si asistenta contribuabililor Roland Mindrila Roland Mindrila Procedura privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale a fost aprobata prin Ordinul ANAF nr. 1338/2008. Potrivit acestui ... (vezi toată discuția)
O.m.f.p. nr. 2706 din 25 octombrie 2011 pentru aprobarea formularelor 010 si 070 si modelul acestora preluat de pe site-ul anaf  Gabriela Monica Ionescu Gabriela Monica Ionescu [b][i]Ordinul 2706 din 25 octombrie 2011 (Ordinul 2706/2011) privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea ... (vezi toată discuția)