avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 170 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... concediere
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

concediere

Buna ziua
As avea si eu o rugaminte. De cateva luni bune nu mai am acces la noile reglementari la legi si m-ar interesa in mod direct tot ce este legal in cazul unei concedieri disciplinare. In mod special toti pasii care trebuie facuti pentru a face concedierea disciplinara legal. Va multumesc mult de tot.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:41, 26 August 2008
Va redau textele de lege din Codul muncii si apoi modelele pentru documentele care se intocmesc de angajator, in ordinea in care se fac:

Art. 61. - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
Art 62“(2.1) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a),
angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263-268.″ (O.U.G. nr. 65/2005)

Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit
legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere
disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 264. - (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt::
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1-3 luni cu 5-10 %;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art. 266. - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 267. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art.
264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de
muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.


SC ______________________________
Sediul ___________________________
RC: _____________________________
CUI: ____________________________
Tel/Fax: _________________________


DECIZIA Nr. _______/______________

Avand in vedere ca dl/dna _____________________CNP ______________ salariat la SC ____________
in functia de ________________________ lipseste nemotivat din data de ________________
incalcand astfel Regulamentul intern ( se mentioneaza articolele incalcate);

In temeiul art. 52(1) lit.a) din Codul muncii,

Administratorul SC _________________________ dl/dna ______________________


DECIDE:


1. Se suspenda contractul individual de munca nr.____________/_________________
incheiat cu dl/dna ______________________________ incepand cu data de ______________
pana la clarificarea situatiei salariatului in urma cercetarii disciplinare prealabile.
2. In urma cercetarii disciplinare prealabile, comp. Resurse umane va prezenta Administratorului concluziile pentru a lua decizia legala.

ADMINISTRATOR,


SC ___________________________
Sediul_________________________
RC: __________________________
CUI: _________________________
Tel/Fax: ______________________


DECIZIA Nr._______/_______________

Avand in vedere _________________________________________________________________

In temeiul art. 267 din Codul muncii;

Administratorul SC ______________________ dl/dna _________________________

DECIDE:


1. Se imputerniceste dl/dna ______________________________________________
care are functia de _____________________________ sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila in cazul _________________________________________________________ .
2. Cercetarea disciplinara prealabila se va efectua cu respectarea prevederilor din Codul muncii.
3. Dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana imputernicita va prezenta administratorului un referat cu concluziile sale, in vederea aplicarii sanctiunii disciplinare.

ADMINISTRATOR,SC ___________________________
Sediul_________________________
RC: __________________________ Nr._________/_______________
CUI: _________________________
Tel/Fax: ______________________


Dlui/Dnei _______________________________

Adresa __________________________________
__________________________________
__________________________________Prin Decizia nr._____/____________ , data de Administratorul societatii, subsemnatul _______________________________am fost imputernicit sa efectuez cercetarea disciplinara prealabila in cazul dvs. conform art.267 din Codul muncii.

In fapt dvs., ati incalcat Regulamentul intern, art.______________________________ prin faptul ca _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
si, conform acestuia, sunteti pasibil de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca.

Pentru desfasurarea cercetarii disciplinare prealabile, sunteti convocat(a) la
__________________________ in ziua de _____________________ la orele ____________.

Aveti dreptul sa formulati si sa sustineti toate apararile in favoarea dvs. si sa oferiti toate probele si motivatiile pe care le considerati necesare.

Neprezentarea dvs. la convocare, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

Va aducem la cunostinta ca, pe durata cercetarii disciplinare prealabile, v-a fost suspendat contractul individual de munca, conf.art.52(1) lit.a) din Codul muncii.

IMPUTERNICIT,

REZOLUTIE
__________________________

Data ______________________

ADMINISTRATOR.
__________________

REFERAT

Dlui/Dnei Administrator al SC ___________________________________

Prin Decizia nr. _____/___________, subsemnatul(a) __________________________ am fost imputernicit de dvs. sa efectuez cercetarea disciplinara prealabila, conf.art.267 din Codul muncii, in cazul ______________________________________________________ .

In cursul cercetarii disciplinare prealabile am constatat urmatoarele:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Concluzii:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Rog, dispuneti !

Data _________________ Semnatura ______________________

SC ___________________________
Sediul_________________________
RC: __________________________
CUI: _________________________
Tel/Fax: ______________________


DECIZIA DE CONCEDIERE
Nr._____/_______________


Avand in vedere ca dl/dna ________________________________ , angajat in functia de _________________________ , _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
prin aceasta incalcand Regulamentul intern, art. ___________________________________ ;

Tinand seama de faptul ca in urma desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile a rezultat _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

In temeiul prevederilor art.61 lit.a) din Codul muncii,

Administratorul SC ________________________ dl/dna _______________________


DECIDE:

1. Contractul individual de munca nr. ____ / ________ incheiat cu dl/dna ______________________, CNP _______________________inceteaza cu data de _____________________ .

2. Impotriva prezentei decizii de concediere, cel in cauza poate se poate adresa cu contestatie la Tribunalul ___________________ , in termen de 30 de zile calendaristice, de la comunicare.

3. Compartimentul resurse umane va duce la indeplinire prezenta decizie.


ADMINISTRATOR,
Doamna Daniela,

Daca aveti timp la dispozitie, merita sa cautati pe acest forum toate discutiie privind cercetarea disciplinara - va va lua ceva vreme, dar merita: veti gasi discutii relevante privind aspectele care pun cel mai des probleme in cadrul uneii cercetari disciplinare.

Mult succes!
multumec mult pentru informatii
Aplicarea sancţiunilor disciplinare nu se face în mod arbitrar de către angajator, ci ca urmare a unor reguli procedurale, care sunt stabilite în scopul de a asigura eficienţa combaterii unor acte şi comportamente dăunătoare muncii, şi de a stabili cu exactitate faptele, de a garanta dreptul de apărare al salariatului.
Cercetarea abaterii disciplinare constituie prima fază a acţiunii disciplinare şi are scopul de asigura atât dreptul la apărare al salariatului cât şi de a furniza angajatorului date şi informaţii care să conducă la o evaluare obiectivă a situaţiei. Excepţia de la această regulă o constituie avertismentul scris pentru care nu este obligatorie cercetarea. Măsura sancţiunii disciplinare dispusă înaintea efectuării cercetării disciplinare prealabile, este lovită de nulitate absolută.
În vederea cercetării disciplinare prealabile, salariatul urmează să fie convocat în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se : obiectul; data; ora; locul întrevederii.
În cursul cercetării, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să aducă toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. De asemenea, salariatul poate fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, în virtutea scopului pentru care aceste organizaţii sunt constituite, de a apăra drepturile membrilor lor.
Discuţiile purtate între reprezentatul angajatorului desemnat să efectueze cercetarea prealabilă şi salariat se consemnează într-un proces verbal ce are rolul de a reda împrejurările şi condiţiile în care a fost săvârşită abaterea, precum şi declaraţiile autorului acesteia.
Refuzul salariatului de a face declaraţii cu privire la fapta săvârşită, sau neprezentarea acestuia potrivit notificării, se consemnează, de asemenea, într-un proces verbal.
Următoarea fază a cercetării va fi stabilirea sancţiunii disciplinare ce va fi aplicată salariatului în raport de gravitatea faptei.
Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Valabilitatea deciziei de sancţionare este condiţionată de respectarea ambelor termene cumulativ.
Decizia de sancţionare trebuie să conţină, în mod obligatoriu:
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile, sau - motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
- termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;
- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Lipsa oricărui dintre elementele enumerate atrage nulitatea absolută a măsurii dispuse de angajator.

Decizia astfel întocmită se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, producând efecte de la data comunicării. Comunicarea se face personal salariatului, cu semnătură de primire, iar în cazul refuzului, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de salariat. Data comunicării constituie momentul de la care curge termenul de contestare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Desfacerea disciplinara a cim sanducatanas sanducatanas Ma poate ajuta cineva cu un model de decizie pentru desfacerea disciplinara a contractului individual de munca?Multumesc. (vezi toată discuția)
Decizie numire comisie de disciplina claudia_cristina claudia_cristina Buna, As avea nevoie de un formular de decizie de numire a comisiei de disciplina in cazul unei cercetari disciplinare a unui angajat. Daca cineva are un ... (vezi toată discuția)
Cercetare dispciplinara ! habibi habibi Buna ziua ! Pt absente nemotivate am convocat salariatii respectivi, acestia nu s-au prezentat , ma gandesc acum ... intocmesc procesul verbal si apoi decizia ... (vezi toată discuția)