avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 342 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Ajutor incalzire 2012-2013
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Ajutor incalzire 2012-2013

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINŢEI

SEZONUL RECE 01 NOIEMBRIE 2012 - 31 MARTIE 2013

În vederea implementării prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece şi a H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 şi luând în considerare experienţa acumulată în acordarea ajutoarelor din sezoanele trecute se impune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local pentru adoptarea unor măsuri care să reglementeze procedura de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2012 - 31 martie 2013 pentru potenţialii beneficiari


Aceste măsuri se referă la:

- stabilirea documentelor care vor însoţi formularul tipizat Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

- implicarea Asociaţiilor de proprietari prin certificarea numărului de camere şi persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor lunare (şi la distribuirea Dispoziţiilor).

Aceste măsuri vizează reducerea cheltuielilor din Bugetul local întrucât protecţia socială se va focaliza asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei preîntâmpinând înregistrarea unor debite, dificil de recuperat, ca urmare a acordării ajutoarelor doar pe baza Cererilor şi declaraţiei pe proprie răspundere.


Cadru general

Potrivit prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece şi H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Pentru consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie / persoană singură este mai mic de 615 lei.


Beneficiari

Ajutorul pentru încălzire a locuinţei se stabileste pe categorii de venit pentru:
- familiile si persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolieri;
- cetăţeni români si cetăţeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei în vigoare

Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum si alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relatii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Prin persoana singură se întelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.

Prin consumator vulnerabil se înţelege persoana singură / familia care nu îşi poate asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 210C şi ale cărei venituri sunt situate sub cuantumurile arătate mai sus.

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz, proprietarul locuintei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru da familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori dupa caz , reprezentantul legal al persoanei care nu a implinit varsta de 18 ani.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau dupa caz, de resedinta a acestora, locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

Valoarea efectiva a ajutorului pentru incalzirea locuintei se calculeaza in functie de compensarea stabilita in conditiile prezentei legi (suma procentului de compensare din bugetul de stat şi procentul de compensare din bugetul local) ca procent din valoarea facturii calculata prin inmultirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.

Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar.


Modul de calcul al ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Ajutorul efectiv= (Cps + Cpl) x Cid x PL

Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat

Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local

Cid= reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorlui titular de contract individual de furnizare, măsurat în Gcal

PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizorAjutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL

Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat

Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local

CLmed = reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şI în funcţie de zona de temperatură (vezi tabelul de mai jos)

PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor


Condiţii de acordare

(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere - formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia

(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în copie:
a) Copie după actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum)
b) Copie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani
c) Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul
d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană)
e) Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM
h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie)
i) Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau copie (declaraţie pe propria răspundere a părinţilor/copilului)
j) Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student si dacă aceştia beneficiază sau nu de burse
k) Cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie de plasament în original sau copie (dacă este cazul)
l) Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate
m) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind venituri impozabile
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii,

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o xerocopie după unul din următoarele documente, după caz:
- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager, situaţie în care, cumpărătorului îi va fi necesară, pe lângă acest contract şi declaraţia vânzătorului, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea domiciliului acestuia la adresa respectivă;
- contractul de schimb de locuinţe;
- contractul (convenţia) de partaj voluntar;
- contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
- contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
- contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
- certificatul de moştenitor;
- hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
- extrasul, certificatul sau copia cărtii funciare;
- autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

(4) În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

(5) Datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familei solicitante, precum si numărul de camere bransate aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin eliberarea unei adeverinţe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip de către asociaţiile de proprietari.

(6) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute


Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE:
- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport *): autoturisme care depăşesc 1.600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

_________

*) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei \"Delta Dunării\".

Terenuri

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

2. Terenuri în zona colinară şi de şes

- arabil şi fâneaţă

2,00 ha

3,00 ha

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi, grădini de legume şi flori

1,00 ha

1,50 ha

3. Terenuri zona montană

- foretier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

- păşuni şi fâneţe

4,00 ha

5,00 ha


CATEGORII DE ANIMALE/PÃSÃRI:

1. peste 3 bovine;

2. peste 5 porcine;

3. peste 20 de ovine/caprine;

4. peste 15 familii de albine.

NOTÃ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.


Verificări şi sancţiuni

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cerere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite constituie infracţiune de fals, uz de fals şi înşelăciune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal. În aceste cazuri primarul are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Precizări
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.
În sezonul rece 2012 - 2013 formularul de cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolierii este unic, iar plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne se va realiza lunar.


Program distribuire / preluare cereri
Formularele tipizate - Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se vor distribui începând cu data de 15.10.2012 în locaţiile specializate din cadrul primariilor, de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.30.
Ultima modificare: Marți, 6 Noiembrie 2012
Ares-3, moderator
Cel mai recent răspuns: eraz , utilizator 10:44, 6 Noiembrie 2012
Unde este lege, nu este tocmeala.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Protectie sociala steelvl steelvl O familie formata din patru membri ( parinti si doi minori) al carei venit net lunar se situaza sub 300ron/persoana pe luna , de ce drepturi sociale poate ... (vezi toată discuția)
Ajutor pentru incalzire cu gaze naturale! king king Buna ziua! Va rog frumos sa imi raspundeti si mie la o intrebare! Am facut separare de gaz,mi-am montat centrala termica dar inca nu a dat drumul la ... (vezi toată discuția)
Ajutor energie electrica nistorsofia nistorsofia Din aceasta iarna 2013-2014 se vor acorda subventii si ptr. cei care se incalzesc cu energie electrica . Eu am o pensie de 566 si indemnizatie de handicap ... (vezi toată discuția)