avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 571 soluții astăzi
Forum Activitate Angela Tatu

Activitate Angela Tatu

Art. I. - Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Pct. 9. La articolul 1081 alineatul 1 punctul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii.”

Pct.15. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 131. – În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi.

Dacă, în condiţiile alin. 1 sau 2, părţile se împacă, judecătorul va constata învoiala lor în cuprinsul hotărârii pe care o va da. Dispoziţiile art. 271-273 sunt aplicabile.”

Pct. 40. După articolul 614 se introduce un nou articol, art. 6141, cu următorul cuprins:

„Art. 6141. - În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.”
Pct.42. La articolul 7201, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7201. - În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă.”


Pct.43. La articolul 7201, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. 11, cu următorul cuprins:

„Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”


Pct.47. Articolul 7207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7207. - În cursul judecăţii asupra fondului procesului, instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

Înţelegerea părţilor se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie.”

Art. XV. – La articolul 26 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Art. XVIII. - Codul de procedură penală republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Pct. 1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile s-au împăcat, ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”

Pct.2. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:

„Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

Art. 161. - În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.

În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.”

Art. XXII. - (4) În cazul litigiilor în materie comercială, aflate în procedura concilierii la data intrării în vigoare a prezentei legi, părţile pot conveni fie să continue această procedură, fie să recurgă la procedura medierii.

Art. XXVIII. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor privind divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.714/26 octombrie 2010 şi va intra în vigoare la data de 26 noiembrie 2010, cu excepţia prevederilor privind divorţul pe cale administrativă şi pe cale notarială, care vor intra în vigoare la data de 26 decembrie 2010.

Sursa: Consiliul de Mediere
Mergeti la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din raza teritoriala unde este inregistrat respectivul imobil si cereti un extras de informare, denumit si extras de carte funciara. In felul acesta puteti afla daca imobilul in cauza este grevat de sarcini, cine este prorpietarul la momentul actual.In primul rand verificati daca in extrasul de carte funciara este trecut dreptul de proprietatea si nu altceva.
Răspuns la discuția tva vanzare cladiri
Deduc din cele scrise de dumneavoastra ca sunteti persoana impozabila pe teritoriul Romaniei.
De la data aderarii Romaniei la UE, vanzarea de constructii si terenuri este scutita de TVA cu exceptia vanzarilor de constructii noi si de terenuri construibile, conform prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. Prin lege ( potrivit art. 141 alin. (2) lit. f)) se prevede ca o constructie este considerata noua in sens fiscal, de la data primei ocupari, care coincide cu data procesului verbal de receptie, pana la data de 31 decembrie a anului urmator. In ceea ce priveste incadrarea unui teren in categoria de teren construibil sau orice alt teren (agricol, forestier, livada, pasune, etc), se refera la incadrarea acordata respectivului teren in momentul vanzarii prin fisa cadastrala ori prin certificatul de urbanism.

Prin urmare orice persoana impozabila, care vinde terenuri, altele decat cele construibile, sau cladiri, altele decat cele noi, poate aplica o scutire de TVA. Totusi, persoanele impozabile pot aplica prin optiune taxarea in cazul vanzarilor de terenuri, altele decat cele construibile si a constructiilor, altele de cat cele noi, pentru care taxarea este obligatorie prin efectul legii, in conformitate cu prevederile art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. De obicei se opteaza pentru taxarea vanzarilor de constructii si terenuri pentru a evita calculul ajustarilor de TVA si eventual a proratei de deducere. Potrivit pct.38 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Normele CF), taxarea prin optiune trebuie insotita de depunerea unei notificari (model in Anexa 1 la Norme .pdf) in acest sens la autoritatea fiscala competenta, in raza careia vanzatorul isi are domiciliul fiscal.
Răspuns la discuția Protocol 2%
Conform prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile "in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit."
Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.
Nu orice fel de cheltuiala poate fi asimilata unei cheltuieli de protocol.
Baza de calcul = (Total venituri - Venituri neimpozabile) - (Total cheltuieli - cheltuieli cu impozitul pe profit curent si amanat - cheltuieli de protocol - cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile). Asta pe partea impozitului pe profit.

Pe partea de TVA, Codul Fiscal face urmatoarea precizare:
nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun destinate actiunilor de protocol.

Cheltuiala va fi nedeductibila la calculul impozitului pe profit, deoarece aceasta a fost generata de TVA aferenta unor bunuri/servicii acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, peste plafonul in care cheltuielile de protocol sunt deductibile, deci nu sunt in scopul realizarii de venituri impozabile.
Conform Ministerului Muncii din Romania
Pensiile de stat
Guvernul Marii Britanii plăteşte o pensie de stat tuturor celor care au atins vârsta de pensionare de stat şi care au plătit contribuţii de asigurări naţionale pentru un număr minim de ani. Vârsta de pensionare de stat este în prezent de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei, care au împlinit 60 ani înainte de 2010. Între anii 2010 şi 2020, vârsta de pensionare pentru femei va creşte treptat la 65 ani.
Cuantumul pensiei pe care o primiţi depinde de numărul de ani de contribuţii pe care le-aţi plătit la asigurările naţionale. Dacă lucraţi sau aveţi câştiguri de 87 – 100 £ pe săptămână în 2007/2008 de la un singur angajator, veţi
fi considerat ca având plătite contribuţii de asigurări naţionale. Pentru a se califica pentru pensia de bază completă de stat, bărbaţii trebuie să aibă 44 de ani de contribuţie şi femeile trebuie să aibă în mod normal între 39 şi 44 ani de contribuţie pentru a beneficia de pensia completă de stat, în funcţie de data la care au împlinit vârsta pentru pensioare de stat. Dacă doriţi să vă sporiţi numărul de ani de calificare pentru pensie puteţi plăti în mod voluntar contribuţii la asigurările naţionale pentru a creşte cuantumul pensiei de stat pe care o primiţi. Dacă nu aţi realizat numărul necesar de contribuţii, puteţi totuşi beneficia de o pensie de stat redusă. Pentru a primi pensia de stat minimă de bază, care reprezintă 25% din pensia completă, vă sunt necesari 10 sau 11 ani de contribuţie. Începând din 2002, persoanele care au câştiguri mici sau medii pot primi o pensie de stat suplimentară mai generoasă şi în anumite cazuri persoanele întreţinătoare, persoanele cu boli şi invalidităţi pe termen lung îşi pot constitui o pensie de stat suplimentară.În 2006/2007, pensia completă de stat este 84,25 £ pe săptămână pentru o persoană necăsătorită şi 134,75 £ pe săptămână pentru un cuplu. Dacă nu aţi lucrat în Marea Britanie suficient pentru a vă califica pentru o pensie de stat, puteţi fi eligibil pentru o pensie din alt stat în care aţi lucrat. Trebuie să contactaţi autorităţile din acel stat.

Serviciul de pensii
Serviciul de pensii este parte a Departamentului pentru Muncă şi Pensii şi are drept scop să ofere pensionarilor actuali şi viitori un serviciu dedicat de pensie de stat, credit de pensie şi alte drepturi. Telefon 0845 6060265.
Centrul Internaţional de Pensii (IPC)
IPC gestionează cererile pentru pensiile de stat pentru persoanele care locuiesc în afara Marii Britanii şi pentru cele care locuiesc în Marea Britanie care au locuit sau lucrat anterior în alte state care aplică regulile CE în domeniul securităţii sociale sau într-o ţară care are Aranjament pe bază de reciprocitate în domeniul securităţii sociale cu Marea Britanie. Telefon: +44 191 218 7777.

Formularele europene - E
Formularele E sunt recunoscute de toate statele membre SEE. Acesta este un sistem universal care accelerează cererea dvs. pentru prestaţii în alte state membre. Veţi avea nevoie de diferite formulare E, în funcţie de prestaţiile
pe care încercaţi să le obţineţi. Detalii despre formularele pe care le puteţi necesita pot fi obţinute de la instituţia relevantă din ţara dvs. Aceasta este în mod normal biroul dvs. de securitate socială sau un echivalent. Puteţi obţine formularele E în limba dvs. maternă şi le puteţi prezenta în această limbă în străinătate. Aceştia sunt în măsură să vă ofere informaţii cu privire la formularele de care veţi avea nevoie şi să vă direcţioneze către alte surse de informare.
Principalele tipuri de formulare europene E sunt:
- Seria E 100 – pentru lucrătorii detaşaţi şi obţinerea dreptului la prestaţii de boală şi maternitate;
- Seria E 200 – pentru calcularea şi plata pensiilor;
- Seria E 300 – pentru dreptul la plata prestaţiilor de şomaj;
- Seria E 400 – pentru dreptul la prestaţii familiale;
- Seria E 600 – prestaţii necontributive.
În cadrul seriei E 300, cele mai utilizate formulare sunt:
E 301 – certificat privind perioadele ce urmează a fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj.
E 303 – certificat privind sistarea dreptului la prestaţii de şomaj.
Centrul Internaţional pentru Pensii administrează formularele E pentru Marea Britanie. Telefon: +44 191 218 7777.

Dupa obtinerea documentelor mai sus mentionate, in functie de incadrarea in munca avuta in Anglia, mergeti la Casa de Pensii de care apartineti in Romania, conform ultimului domiciliu avut, iar cei de aici vor fi in masura sa va furnizeze toate detaliile necesare, pentru recunoastrea si calcularea stagiului de cotizare la sistemul national de pensii.

Cu stima

Angela Tatu
Răspuns la discuția dosar penal
In Codul Rutier, la capitolul infractiuni si pedepse, articolul 87, punctul 5 se mentioneza: "(5) Refuzul, impotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani"
Răspuns la discuția m-a inselat angajatorul
Din pacate lucrurile astea se intampla destul de des. Orice modificare la un contract individual de munca se face in baza unui act aditional. Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (1) C. muncii modificarea contractului individual de munca se poate face numai cu acordul partilor. Inaintea incheierii unui act aditional sau a unei decizii de modificare a contractului de munca, angajatorul are obligatia de a informa salariatul cu privire la modificarile ce urmeaza a fi facute.Stimabila colega Justiceman, are dreptate: faceti o notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia a fost inregistrat Contractul dumneavoastra Individual de Munca in care aduceti la cunostinta cele prezentate de dumneavoastra mai sus si cereti o eliberarea a copiei actului dumneavoastra aditional. In cazul in care veti constata ca semnatura dumneavoastra a fost falsificata faceti o revenire la notificarea initiala in care precizati ca pe actul aditional nu se afla semnatura dumneavoastra. ITM va trebuie sa va raspunda la cea de a doua notificare indicandu-va temeiul legal, si va va sfatui cu privire la indreptarea erorii materiale cu privire la inscrisurile sub semnatura privata. Dupa acesti pasi va puteti indrepta in instanta, contra angajatorului dumneavoastra, pentru redobandirea drepturilor dumneavoastra.

O seara buna

Cu stima

Angela Tatu
Răspuns la discuția Elodia revine?
Personal, o parere foarte proasta despre acest circ intens mediatizat. X-(. Iar despre discutii pe marginea acestui subiect :closedtopic:, chiar nu se merita, sincer.
Răspuns la discuția indemnizatie pentru gemeni
Datorita Domanei Ionelei Danciu, mama a trei tripleti,care a dat statul in judecata pentru a obtine indemnizatie pentru fiecare copil in parte, puteti beneficia de indemnizatia de maternitate si pentru cel de-al doilea copil. Conform Legii 118 din 2010 Art. 12. - Cuantumul indemnizatiilor acordate in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15%. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
Art. 15. - din aceeasi lege
(3) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la alin. (1) lit. g)-j) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.
Adica pentru unul dintre gemeni veti beneficia de 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni iar pentru cel dea-l doilea copil o indemnizatie egala cu suma de 600 de lei lunar.
In speranta ca v-am putut ajuta

O seara buna

Angela

PS: Sa va traiasca minunile =D>, sa dea Dumnezeu sa fie doi copii sanatosi , frumosi, si sa va aduca numai bucurii in viata. Si nu in ultimul rand, felicitari dumneavoastra, doamna draga
Răspuns la discuția Comodat sau Inchiriere
Puteti incheia un contract de inchiriere pentru spatiul ce deserveste sediul social al societatii daca contractul de comodat a ajuns la termen, adica s-a implinit termenul pentru care a fost incheiat. Nu este necesara notificarea catre ONRC pentru tipul de contract atata timp cat nu se schimba destinatia sediului. Este necesar doar inregistrarea contractului de inchiriere la ANAF, asta pentru deducerea cheltuielilor in contabilitate aferente sediului social. Daca la sediul social desfasurati si activitati conform obiectului de activitate al societatii dumneavoastra, atunci situatia se schimba un pic, in sensul ca la ONRC trebuie sa efectuati o modificare a certificatului de inscriere mentiuni cu privire la documentul ce sta la baza infiintarii sediului social, respectiv contract de inchiriere.